About

ประวัติความเป็นมา

บริษัทเบสท์โลจิสติกส์แอนด์เซอร์วิสเซสจำกัดเริ่มดำเนินกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา          เดือนกุมภาพันธ์ 2542 และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2543 ได้จดทะเบียนนิติบุคคลจนถึงปัจจุบันรวม20 ปี ประกอบกิจการตัวแทนออกของด้านพิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้า ติดตามงานคืนอากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและบริการอื่น ๆ ครบวงจร การบริการของเราได้รับความไว้วางใจอย่างสูง เราจะดำเนินการแทนท่านทุกอย่างด้วยคุณภาพความตั้งใจ การบริการของทีมงานเราทุก ๆ คนพร้อมที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดไป ดูแลสินค้าของท่านให้เหมือนกับสินค้าของเรา

ปัจจุบันด้านเอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ความสนใจสูงสุด ถึงรายละเอียดนำเข้าส่งออกสินค้าที่ถูกต้อง เพื่อให้ทำการขนส่งสินค้าได้ ตรงเวลา รายละเอียดเหล่านี้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะจัดเตรียมและส่งให้แก่ตัวแทนออกของ เพื่อวางแผนงานในการปฏิบัติงานและการจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ Paperless และระบบเชื่อมโยงข้อมูล NSW ที่ติดตั้งในสำนักงาน

บริษัทฯ ได้นำระบบ ISO9001 : 2008 มาใช้ในการบริหารงานในปี 2555 และได้พัฒนามาใช้ระบบ ISO9001 : 2015 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มากขึ้น

วิสัยทัศน์: พัฒนาบุคลากรด้านความรู้งานนำเข้าส่งออก เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการในระดับดี

นโยบาย  : มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา รักษาผลประโยชน์ ลูกค้า คืองานบริการของเรา

OUR EXPERTS “ มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา รักษาผลประโยชน์ลูกค้า คืองานบริการของเรา ” ด้วยทีม

MR. SIRIRAK PHATPITAK
Managing Director
Ms. Vipavee Nakron
Import
Ms. Marayat Thonngouluam
Export
Mr. Pitak Phatpitak
Import & Export
Mrs. Nutanee Suyaphan
Transport
Ms. Waraporn Khanta
Accounting